ความเสี่ยงมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงในผู้ป่วยโรคโครห์นและโรคลำไส้อักเสบเป็นแผลเรื้อรัง

ผู้ป่วยโรคลำไส้อักเสบเป็นแผลเรื้อรัง (ulcerative colitis) และผู้ป่วยโรคโครห์น (Crohn's disease) ที่อาการครอบคลุมถึงลำไส้ใหญ่ควรได้รับการตรวจคัดกรอง มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง โดยผู้ป่วยกลุ่มนี้มีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงสูงกว่ากลุ่มประชากรทั่วไป

การอักเสบของลำไส้ใหญ่สามารถกระตุ้นกระบวนการทำลายและสร้างเซลล์ใหม่ที่เยื่อบุลำไส้และทำให้มีโอกาสสูงขึ้นที่จะเกิดความผิดปกติซึ่งนำไปสู่มะเร็ง แม้ว่าผู้ป่วย โรคโครห์นและโรคลำไส้อักเสบเป็นแผลเรื้อรังส่วนใหญ่ไม่เกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงแต่ท่านก็ควรปรึกษาแพทย์ถึงความเสี่ยงดังกล่าว มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง มักรักษาได้หากตรวจพบตั้งแต่ระยะแรก

ปัจจัยเสี่ยงต่อโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง

 • ตรวจพบโรคลำไส้อักเสบเป็นแผลเรื้อรังหรือโรคโครห์นซึ่งส่งผลต่อเฉพาะลำไส้ใหญ่ (Crohn's colitis)
 • มีประวัติโรคโครห์นหรือโรคลำไส้อักเสบเป็นแผลเรื้อรังมาแล้ว 8-10 ปี
 • มีการอักเสบของลำไส้ใหญ่ที่รุนแรงและ/หรือกินบริเวณกว้าง มีท่อน้ำดีอักเสบแข็งปฐมภูมิ (primary sclerosing cholangitis) ซึ่งพบได้น้อยโดยส่งผลให้เกิดการอักเสบและแผลเป็นที่ท่อน้ำดี
 • มีการเจริญผิดปกติของเซลล์ (dysplasia) อันเป็นสัญญาณของโรคมะเร็งที่ลำไส้หรือไส้ตรง
 • มีประวัติครอบครัวเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง

คำแนะนำการตรวจคัดกรอง

 • ผู้ป่วยซึ่งมีอาการมาแล้วอย่างน้อย 8 ปีควรได้รับการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ทุก 1-2 ปี
 • การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่เป็นประจำสามารถตรวจพบเนื้อเยื่อที่กำลังจะกลายเป็นมะเร็งและมะเร็งในระยะแรกซึ่งรักษาได้ง่าย
 • ร่วมมือกับบุคลากรทางการแพทย์เพื่อควบคุมการอักเสบจากโรคโครห์นหรือลำไส้อักเสบเป็นแผลเรื้อรังซึ่งจะช่วยให้ตรวจพบโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงได้ง่าย
 • ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่

คำแนะนำสำหรับการลดความเสี่ยงของท่าน

 • พบแพทย์เฉพาะทางโรคระบบทางเดินอาหารอย่างน้อยปีละครั้ง
 • บันทึกอาการหรือความกังวลของท่านเพื่อปรึกษาแพทย์ในวันนัด
 • รับประทานยาตามแพทย์สั่งเพื่อควบคุมการอักเสบของลำไส้ใหญ่
 • รับประทานยาอย่างต่อเนื่องแม้ท่านรู้สึกสบายดี
 • แจ้งแพทย์หากคนในครอบครัวเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง
 • ออกกำลังกายเป็นประจำและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์

นวัตกรรมการรักษาโรคมะเร็ง

มีนวัตกรรมทางเทคโนโลยีหลายประการที่สามารถนำมาใช้ระหว่างการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่เพื่อยกระดับคุณภาพการตรวจ คัดกรองและระบุมะเร็งหรือรอยโรคที่กำลังจะกลายเป็นมะเร็งในลำไส้ใหญ่

เครื่องมืออันได้แก่ กล้องตรวจลำไส้ใหญ่ความละเอียดสูง กล้อง โปรเซสเซอร์ และจอ สามารถเพิ่มความคมชัดของภาพที่แพทย์ถ่ายไว้ระหว่างการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่

แพทย์อาจพิจารณาการส่องกล้องทางเดินอาหารร่วมกับการใช้สีย้อม (chromoendoscopy) เพื่อหาติ่งหรือรอยโรคที่กำลังจะกลายเป็นมะเร็งระหว่างการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่โดยฉีด สารเหลวสีน้ำเงินเข้าสู่ลำไส้ใหญ่เพื่อย้อมและตรวจการเปลี่ยนแปลงบนเยื่อบุผิวลำไส้ของท่าน ท่านอาจถ่ายอุจจาระเป็นสีน้ำเงินภายหลังหัตถการนี้