ร่วมงานงานประชุมประจำปีของแพทยสมาคมในวันที่ 26 มกราคม 2562 ชมรมผู้ป่วยลำไส้อักเสบเรื้อรัง ร่วมงานโครงการอุ่นใจ เมื่อใกล้แพทย์สมาคม ร่วมกับชมรม ผู้ป่วยโรคอื่นๆอีก 7 กลุ่มโรค ร่วมงานประชุมประจำปี ของแพทยสมาคม ณ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยกลุ่มโรคต่างๆ ได้พบปะและแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน