เปิดตัว www.ibdthai.com


ในวันที่ 19 มกราคม 2562 แพทยสมาคมฯ ร่วมกับ ชมรมลำไส้เล็กลำไส้-ใหญ่ ได้มีกิจกรรมเปิดตัวเว็ปไซด์ www.ibdthai.com เพื่อใช้เป็นแหล่งความรู้เกี่ยวกับโรคลำไส้ อักเสบเรื้อรังที่ถูกต้อง ให้แก่ผู้ป่วย ครอบครัวและญาติ ตลอดถึงบุคคลทั่วไป ให้ครอบคลุมและทั่วถึงในวงกว้างได้ ณ โรงแรม แกรนด์อโนมา กรุงเทพฯ

รู้จักกับโรค inflammatory Bolwel Disease (IBD) มากขึ้นที่